Анымчохтаспин — паза тогасханча

Чайгы тус чагдап килiп, тынаг кюннерi хыызында. Пiстiн, дее театрнын козенезi ур нимеске чабылып, артисттер паза театрнын тогынчылары тынага парглапчабыс.  Наа кюс алынып, наа сагыс-когiснен, чапсых ойыннан корiгчiлерiбiссер кюскюзiн айланарыбысха iзенчебiс. Аарлыг корiгчiлерiбiс, чоныбыс, пiс  киртiнчебiс, мыннан мындар «артист-корiгчi», «сцена-корiгчiлер залы» ла хоостыра тiл алыспин, пiстiн пу наа сайтча  азых чоохтазыглар, юзюрiстер, тылаас-хабарлар парарлар. Прайзына чалахай чайгы кюннерi ползын! Кюскюзiн наа тогысха (сезонга) козене асханча!

Share

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *